fbpx

PREMIER G. MED EGÉSZSÉGÜGYI KFT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

egészségügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
  1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a Premier G. Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Virág Benedek utca 35., cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-270966, adószám: 25365801-2-41, működési engedély száma: BP-02/NEO/06126-4/2023, képviseli Gát András ügyvezető önállóan), mint egészségügyi magánellátást nyújtó, nem közfinanszírozású egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételére vonatkozóan tett, és az egészségügyi ellátást igénybe vevő, vagy abban részesülő személy(ek) (a továbbiakban: Páciens) által elfogadott ajánlatokra, a részükre nyújtott Szolgáltatásokra, valamint a Szolgáltató és a Páciens (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra, kivéve a Felek eltérő írásbeli megállapodása esetén.
  2. A Felek között létrejött, Szolgáltatás nyújtására vonatkozó minden – akár írásban, akár szóban, ráutaló magatartással létrejött – egyedi szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Egyedi Szolgáltatási Szerződés) esetében háttérszabályként a jelen ÁSZF alkalmazandó. Amennyiben a Szerződés írásba foglalásra nem kerül, úgy a Felek között a jogviszony a Páciens Szolgáltatónál történő időpontfoglalása időpontjában jön létre azon Szolgáltatások tárgyában, amelyekre a Páciens időpontot foglal. Jelen ÁSZF alkalmazandó a Szolgáltató által nyújtott valamennyi egészségügyi ellátásra, így valamennyi vizsgálatra és az orvosi konzultációra is.
  1. A Páciens az időpont lefoglalásával, illetve a Szerződés írásba foglalása esetén annak aláírásával elismeri, hogy a Szolgáltató az Egyedi Szolgáltatási Szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Páciens jelen ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá, hogy az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el.
  2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF és annak melléklete(i) rendelkezéseit felülvizsgálni és módosítani. A Szolgáltató a jelen ÁSZF esetleges módosításáról és a módosuló rendelkezésekről a honlapján értesítést tesz közzé, egyben ezzel egyidejűleg, ugyanazon a helyen hozzáférhetővé teszi az egységes szerkezetű ÁSZF-et. Az ÁSZF mindenkori módosítása a módosításnak a Szolgáltató honlapján való közzététele időpontjától kezdődően hatályos. A módosított rendelkezések valamennyi Páciensre, illetőleg részükre teljesített valamennyi jövőbeni Szolgáltatásra kötelezőek és irányadóak függetlenül a szerződéskötés időpontjától.
  1. Amennyiben a Szolgáltató és a Páciens között létrejött Szerződés vagy egyéb megállapodás eltérően nem rendelkezik, úgy a Szerződést határozott időre kötik, mely a Páciens által kiválasztott Szolgáltatás Szolgáltató által történő megkezdésétől annak teljesítéséig tart, amely időtartam alatt a megrendelt Szolgáltatások igénybevételére a Szolgáltatás tényleges igénybevételének időpontjában érvényes és hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók, a Szerződésben foglalt esetleges eltérésekkel.
  2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben rögzített egészségügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel, érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkezik. A Szolgáltató személyes közreműködői szerepelnek az egészségügyi államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásában, a Szolgáltató rendelkezik a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel.
  1. Amennyiben a Páciens nem ismeri, nem érti, illetve nem beszéli a magyar nyelvet, elsősorban a Páciens köteles tolmácsról gondoskodni. Előzetes egyeztetést követően lehetőség van a Szolgáltató által meghatározott nyelvek tekintetében biztosított tolmács igénybevételére is. A tolmácsolás magyar, illetve angol nyelvről (a tolmács és Szolgáltató közötti kommunikációnak megfelelően) történik a választott nyelvre, illetve a választott nyelvről magyar, illetve angol nyelvre. Ebben az esetben a tolmács költségeit a Páciens viseli. A Páciens valamennyi esetben köteles nyilatkozni arról, hogy a tolmácsot megérti és a tolmácsolást elfogadja.
  2. A Szolgáltatót a Páciens vonatkozásában szerződéskötési vagy -fenntartási kötelezettség nem terheli.

2. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

 1. A Szolgáltató Szolgáltatásait a Páciens egyéni elhatározása, saját, illetőleg törvényes képviselője döntése alapján veszi igénybe. A Szolgáltató az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a Páciens önrendelkezési jogát, a Szolgáltató által nyújtott vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének feltétele a Páciens hozzájárulása.
  1. A Felek szolgáltatási szerződésből eredő jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) általános és különös szabályai, az Eütv. rendelkezései, az egyéb jogszabályok, a szakmai irányelvek irányadók. Ezek hiányában a módszertani útmutatóban közzétett szabályok, szakmai irányelvek alkalmazandók, módszertani útmutatók hiányában pedig a széles körben elfogadott – szakirodalomban is közzétett – szakmai követelmények az irányadók.
  1. A Szolgáltatások igénybevételével a Páciens tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelt Szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Páciens által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató (személyes) közreműködőket is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire bízott tevékenységet saját maga látta volna el.
  2. A Szolgáltatások nyújtásának a helye eltérő megállapodás hiányában a Szolgáltató

telephelye (1037 Budapest, Virág Benedek utca 26.).

  1. A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy a Szolgáltatás jellegéből adódóan a Szolgáltató forgalma nem egyenletes, melyet a Páciens tudomásul vesz.
  2. A Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső minden olyan külső körülmény, elháríthatatlan külső ok, mely a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható, és aminek az elkerülése a Szolgáltató részéről nem volt elvárható, és negatívan befolyásolja(hatja) az ÁSZF vagy a Szerződés teljesítését, vis maiornak számít és nem tartozik sem a Szolgáltató, sem a Páciens felelősségi körébe. Vis maior események különösen:
 1. az erőhatalom (pl. földrengés, árvíz, háború, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés),
 2. a károsult elháríthatatlan külső közrehatása,
 3. harmadik személy elháríthatatlan külső cselekménye,
 4. más külső erő erőhatalomnak nem minősülő, de elháríthatatlan hatás.

A vis maior esemény a Szolgáltató részéről nem eredményez szerződésszegést, és nem alapozza

meg a Páciens kártérítési igényét.

  1. Amennyiben a 2.6 pontban megfogalmazott körülmény bekövetkezik, a Szolgáltató a tervezett műtéti beavatkozás vagy más Szolgáltatás későbbi napra történő elhalasztását ajánlja fel Páciens részére (amennyiben a halasztás a Páciens egészségét, testi épségét, életét nem veszélyezteti).

A Szolgáltató a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Szolgáltatásokat az ott meghatározott feltételekkel – a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett – nyújtja, amelyekért a Páciens a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján, illetve a Szolgáltató által üzemeltetett egészségügyi intézmény recepcióján megtalálható mindenkor hatályos díjjegyzéken (a továbbiakban: Díjjegyzék) feltüntetett ellenértéket fizeti meg.

  1. A műtétek árának meghatározása egyedi szerződésben történik. A hivatalos Díjjegyzék ezért tájékoztató jellegű, mely az egyes műtéti típusok kiinduló árát tartalmazza.
  2. A Páciens tudomásul veszi, hogy minden orvosi beavatkozásnak, kezelésnek, vizsgálatnak van kockázata, amelyek következményeit neki kell viselnie. Az egyes Pácienseknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet.
  3. Tekintettel arra, hogy meghatározott idő elteltét követően történő RFA vizsgálatra jelentkezés esetén újra el kell végezni az alkalmassági vizsgálatot, amely ismételt kiadást jelent a Páciensnek; amennyiben a Páciens RFA alkalmassági vizsgálatot végeztet, de 3 hónapon belül nem

veszi igénybe az RFA Szolgáltatásokat, a Szolgáltató telefonos megkeresés útján felveszi vele a kapcsolatot, azért, hogy lehetőség szerint elkerülhető legyen az ismételt alkalmassági vizsgálat elvégzése, továbbá munkaszervezési okokból.

 1. AZ ELLÁTÁS FOLYAMATA
  1. Időpontfoglalás, bejelentkezés, a Szerződés megkötése

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás

alapján lehetséges.

 1. Időpontfoglalás kizárólag nyitvatartási időben lehetséges személyesen vagy telefonon. A Páciens a Szolgáltató weboldalán a „Bejelentkezés” űrlap kitöltésével visszahívást kérhet időpontfoglalás érdekében. A Szolgáltató munkatársa 24 órán belül, de legkésőbb a következő munkanapon visszahívja a Pácienst. Az időpontfoglaláskor a Szolgáltató felveszi a Páciensnek az időpontfoglaláshoz és az egészségügyi ellátás szervezéséhez szükséges személyes adatait. Az időpontfoglalást követően a Szolgáltató a Páciens által megadott e-mail címre küldött üzenetben visszaigazolja a Páciens részére a lefoglalt időpontot. Az időpontot megelőző munkanapon a Szolgáltató a Pácienst telefonon emlékezteti a lefoglalt időpontról. Amennyiben a Páciens telefonon nem érhető el, a Szolgáltató SMS üzenetben emlékezteti a Pácienst az időpontra.
 1. Figyelemmel arra, hogy a betegellátás az orvosi rendelőkben és műtőkben folyamatos, ezért az előre egyeztetett időponthoz képest előfordulhat késés a betegvizsgálat vagy a műtét megkezdésében. A Páciens a később kezdődő orvosi vizsgálat vagy beavatkozás miatt kártérítésre nem tarthat igényt.
 2. Az időpontfoglalás alkalmával a Szolgáltató tájékoztatást ad a Páciens részére az időpont lemondásának szabályairól és következményeiről.
 3. Amennyiben a Páciens az előre egyeztetett időponthoz képest késve jelenik meg a rendelőben, és a késedelem nem haladja meg a 10 percet, a Szolgáltató elvégzi az egyeztetett orvosi vizsgálatot, illetve beavatkozást. Amennyiben a Páciens késedelme meghaladja a 10 percet, a Szolgáltató az adott napon tervezett orvosi vizsgálatok rendjének függvényében felajánlja a Páciensnek új időpont egyeztetését, vagy a vizsgálat adott napon, későbbi időpontban való elvégzését. A Páciens egyik esetben sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre. Amennyiben a Páciens a felajánlott időpontot nem fogadja el, úgy kell tekinteni, mintha a vizsgálaton, illetve a beavatkozáson nem jelent volna meg és a Felek a 3.4 pont rendelkezéseinek megfelelően járnak el.
 4. Minden új megjelenés alkalmával új időpont foglalása szükséges, kivéve a sürgősségi ellátást. A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az általa végzett beavatkozást követően a beavatkozással kapcsolatban a Páciensnek bárminemű problémája lépne fel, amely sürgős ellátást igényel, a rendelési naptól függetlenül, munkanapokon 8:00-16:00 óráig a Páciens rendelkezésére áll telefonon és biztosítja a telefonos szakorvosi konzultációt. Az ezen kívüli időpontokban a Szolgáltató által adott, a beavatkozás utáni teendőkről szóló dokumentumban lévő telefonszámot kell hívni.
 1. A Páciens regisztrációja, adatainak rögzítése, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, a betegadatlap kitöltése és aláírása a Szolgáltató recepcióján történik a vizsgálatot, illetve a beavatkozást megelőzően. A Páciens a személyes megjelenése alkalmával köteles a Szolgáltató képviseletében eljáró személy részére személyazonosságát ás TAJ számát személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ kártyája bemutatásával igazolni. A Páciens képviseletében eljáró személy (pl. törvényes képviselő, helyettes döntéshozó, meghatalmazott) köteles személyazonosságát személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, képviseleti jogosultságát pedig a megfelelő okiratok eredeti példányának bemutatásával igazolni. A Szolgáltató ezt meghaladóan jogosult a Páciens képviseletében eljáró személyt képviseleti joga fennállásáról és a képviselet jogcíméről írásban nyilatkoztatni. Amennyiben a Páciens, illetve a képviseletében eljáró személy személyazonosságát, illetve a képviselő e jogosultságát hitelt érdemlően nem igazolja a Szolgáltató felé, valamint akkor is, ha a képviselő képviseleti joga tekintetében a nyilatkozat tételét megtagadja, a Szolgáltató jogosult megtagadni a Páciens részére az egészségügyi szolgáltatások nyújtását.

g)A Páciens a műtéti, illetve egyéb invazív beavatkozások igénybevételét megelőzően köteles a Szerződést írásban elfogadni, és aláírásával ellátni. Ennek hiányában a Szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

 1. A Szerződés aláírásának a hiányában is érvényes megrendelésnek minősül a Páciens részéről minden olyan szóbeli, vagy írásbeli nyilatkozat, amely arra irányul, hogy a Szolgáltató Szolgáltatást nyújtson a Páciens részére.

Ennek megfelelően a Páciens részéről megrendelésnek minősül többek között:

 • telefonon vagy személyesen történő időpontfoglalás meghatározott Szolgáltatásra vonatkozóan,
 • a Szolgáltatás tényleges igénybevétele.
 1. A Szerződést a Páciens vagy a törvényes képviselője jogosult aláírni.
 1. A műtéti beavatkozásokat megelőzően a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Pácienst a beavatkozást megelőző teendőkről, tudnivalókról, így különösen az érkezés és a távozás várható időpontjáról, a Páciens teendőiről (étel és italfogyasztás utolsó időpontjára, műtéti előkészületekre), az ellátás tartalmáról.
 2. A Páciens és hozzátartozói kötelesek a Szolgáltató házirendjét betartani.
 1. A Szolgáltató az általa végzett egészségügyi beavatkozásokról és ellátásokról egészségügyi dokumentációt vezet.

A Páciens köteles betartani a Szolgáltató mindenkor hatályos járványügyi szabályzatában foglalt rendelkezéseket. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus vagy más járvány terjedésének trendje alapján saját hatáskörben, egyoldalúan járványügyi intézkedéseket foganatosítson a fertőzésnek a Szolgáltató által üzemeltetett egészségügyi központban történő felbukkanása, terjedésének megakadályozása érdekében. A Szolgáltató ezen intézkedések körében – egyebek mellett – az egészségügyi intézménybe történő belépéskor testhőt mérhet. A Páciens testhőmérsékletét a Szolgáltató feljegyzheti. Lázas (37,0 oC vagy ezt meghaladó testhőmérséklet) személy nem léphet be az egészségügyi intézménybe.

A SARS-COV-2 koronavírus vagy más járvány terjedésének alakulási trendje alapján előfordulhat, hogy belépéskor SARS-CoV-2 koronavírus járványügyi kérdőív kerül kitöltésre a Páciensekre vonatkozóan. A Páciensnek a kérdésekre adott válasza alapján – a SARS-CoV-2 koronavírus terjedésének aktuális trendje alapján – a Szolgáltató jogosult az egészségügyi intézménybe történő belépést, továbbá a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, kivéve, ha jogszabály az adott helyzetben ellátási kötelezettséget ír számára elő.

A Szolgáltató a mindenkor hatályos járványügyi szabályzatában további korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyeket a Páciens tűrni köteles.

A beavatkozások elvégzését megelőzően SARS-CoV-2 koronavírus gyorsteszt elvégzésére kerül sor a Szolgáltató által üzemeltetett egészségügyi központban. A beavatkozás kizárólag akkor végezhető el, ha a gyorsteszt eredménye negatív.

A SARS-CoV-2 koronavírus tesztek elvégzésének a költségei minden esetben a Pácienst terhelik. Amennyiben a Páciens ezeknek a teszteknek nem veti magát alá, a Szolgáltató jogosult az egészségügyi ellátás nyújtását megtagadni, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a már megfizetett előleget megtartani. Amennyiben a Páciens PCR tesztje vagy a SARS-CoV-2 koronavírus gyorstesztje pozitív, a beavatkozás a Felek között kölcsönösen egyeztetett időpontra elhalasztásra kerül. Amennyiben az eredeti időpontot követő 5 napon belül a Páciens nem foglal időpontot a Szolgáltatónál az elmaradt Szolgáltatás elvégzésére, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a már megfizetett előleget megtartani. Amennyiben a beavatkozás elvégzése a teszt elvégzésének elmaradása vagy SARS-CoV-2 pozitivitás miatt elmarad, az azzal okozati összefüggésben esetlegesen felmerült károkért a Szolgáltató kizárja felelősségét.

  1. Előleg

A műtéti beavatkozások esetén a Páciens köteles a Szolgáltatás teljes ellenértékét előzetesen befizetni a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján a díjbekérő kézhezvételétől, illetve a Páciensnek e-mail-ben történő elküldésétől számított 3 napos fizetési határidővel.

Amennyiben a díjbekérő alapján az előleg határidőben nem kerül megfizetésre, a Szolgáltató jogosult előjegyzéséből törölni a lefoglalt műtéti időpontot és a Szerződéstől elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani, és költségei megtérítésére igényt tarthat.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult az előleg összegét megtartani, meghiúsulási kötbér jogcímen.

  1. Lemondás
   1. Műtét lemondása

A műtét a lefoglalt időpontot megelőző 15. napig mondható le a befizetett előleg elvesztése nélkül.

Amennyiben a Páciens az előjegyzett műtéti beavatkozástól a lefoglalt műtéti időpontot megelőző

14. és 7. nap között áll el vagy mondja le az időpontot, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a befizetett előleg 50%-a a Szolgáltatót illeti meg meghiúsulási kötbér jogcímén, a befizetett előleg 50%-a pedig az elállást követő 30 napon belül visszafizetésre kerül a Páciens részére a Páciens által megadott bankszámlára történő banki átutalással.

Amennyiben a Páciens a műtéti beavatkozástól a lefoglalt műtéti időpontot megelőző 7 napon belül áll el vagy mondja le az időpontot, illetve, ha a Páciens a lefoglalt műtéti időpontban nem jelenik meg, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a befizetett előleg 100%-a a Szolgáltatót illeti meg meghiúsulási kötbér jogcímén.

Amennyiben a Páciens rajta kívül álló okokból, és/vagy egészségügyi okokból (pl. bármely műtétet befolyásoló egészségi probléma vagy a megelőző vizsgálatok valamelyikének eredménye miatt) marad távol a műtéti időpontban vagy mondja azt le a műtéti időpontot megelőző 15 napon belül, és ennek okait lemondás esetén legkésőbb a lemondást követő 3 munkanapon belül, lemondás nélküli távolmaradás esetén legkésőbb az elmaradt műtét időpontját követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató részére hitelt érdemlően igazolja, a Szolgáltató és a Páciens nem jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására és Szolgáltató köteles a Páciensnek új műtéti időpontot biztosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató a befizetett előleget nem téríti vissza, de a befizetett összeg a módosított időpontban történő műtétre felhasználható. Amennyiben a Páciens a lemondás, illetve lemondás nélküli távolmaradás esetén az elmaradt műtét időpontját követő 5 napon belül nem foglal újabb időpontot a Szolgáltatónál az elmaradt műtéti beavatkozás elvégzésére, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a már megfizetett előleget meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani.

Amennyiben az előjegyzett műtét olyan ok miatt marad el, amiért mind a Szolgáltató, mind a Páciens felelős, vagy ha a műtét elmaradásáért egyik Fél sem felelős, a Szolgáltató új műtéti időpontot biztosít a Páciens részére. Amennyiben a Páciens az elmaradt műtét időpontját követő 5 napon belül nem foglal újabb időpontot a Szolgáltatónál az elmaradt műtéti beavatkozás elvégzésére, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a már megfizetett előleget meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani.

   1. Konzultáció és vizsgálat lemondása

A Páciens a konzultációs időpontot és a vizsgálati időpontot az azt megelőző 3. munkanapig mondhatja le. Amennyiben a Páciens az előre lefoglalt konzultációs, vagy vizsgálati időpontot előzetesen nem mondja le és nem jelenik meg, valamint, ha a konzultáció, vagy a vizsgálat tervezett időpontját megelőző 3 munkanapon belül e-mailben (info@premiermed.hu), vagy telefonon az időpontot lemondja, a Szolgáltató 20.000,- Ft, azaz húszezer Forint rendelkezésre állási díjra jogosult, amely összeget a Páciens köteles készpénzben, vagy átutalással megfizetni az időpontfoglaláskor felvett e-mail címére kiküldött díjbekérő kézhezvételétől számított 8 napon belül.

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
  1. A Szerződés megszűnik az alábbi esetek bármelyikének bekövetkeztével:
 • a Felek közös megegyezésével,
 • a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 • a Szolgáltató működési engedélyének a jogerős visszavonása esetén,
 • rendes felmondással,

azonnali hatályú felmondással,

 • a Szerződés teljesítésével,
 • a Páciens halálával.
  1. A Páciens jogosult bármikor – akár a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően is – azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondani a Szerződést, azonban helytállni köteles a Szolgáltató által már elvállalt kötelezettségekért (így – többek között – a Szolgáltató által megrendelt közvetített szolgáltatások, megrendelt vagy felhasznált eszközök ellenértékét köteles megtéríteni), valamint köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a 3.3.2. pontjában meghatározott rendelkezésre állási díjat, illetve a Szolgáltató – amennyiben jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – a már megfizetett előleg összegét jogosult megtartani. A Páciens elfogadja, hogy ebben az esetben az egészségi állapotában bekövetkezett romlásért vagy változásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  2. A Szolgáltató a Páciens vizsgálatát követően vagy a Szolgáltatás nyújtása során bármikor jogosult megtagadni a szolgáltatás nyújtását, valamint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, különösen akkor, ha
 1. a vizsgálat eredményére vagy a kezelések során felismert tényekre és körülményekre tekintettel a kezelést vagy a beavatkozást a Páciens egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni,
 2. a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy a Páciens által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik,
 3. a kezelőorvos véleménye alapján a Páciens a pszichés állapota okán a beavatkozásra nem alkalmas
 4. a Páciens egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja,
 5. a kezelőorvos véleménye alapján a Pácienstől elvárható együttműködés hiánya okán a Páciens

a beavatkozásra nem alkalmas,

 1. a Páciens nem tartja be az orvosi utasításokat,
 2. a Páciens más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;
 3. a Páciens az egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy a Szolgáltatót erről az ÁSZF-ben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná, illetve az erről való tájékoztatás esetén is akkor, ha a Szolgáltató szakmai meggyőződése szerint a Szolgáltatás emiatt nem teljesíthető;
 4. a Páciens nem teljesíthető kívánsága esetén,
 5. amennyiben a Páciens nem vagy késedelmesen tesz eleget bármely fizetési kötelezettségének.

Ezekben az esetekben a Páciens a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet. A 4.3. f)- j)pontokban rögzített okból történő azonnali hatályú felmondás esetén a Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani a már megfizetett előleg összegét.

  1. A Páciens nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltatás nyújtásának a sikerét veszélyeztetné, köteles továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely mások egészségét, illetőleg testi épségét veszélyezteti. E rendelkezés súlyos vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, a már teljesített Szolgáltatások ellenértékét, valamint az ebből eredő kárait a Pácienssel szemben érvényesíteni, továbbá a már megfizetett előleget jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani.
  1. A Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható és a Felek a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat is írásban kötelesek megtenni, kivéve azokat az eseteket, ahol akár jogszabály, akár a jelen ÁSZF szóbeli jognyilatkozat megtételét is lehetővé teszi.
 1. A PÁCIENSEK JOGAI
  1. Önrendelkezési jog
  1. A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog. Ennek keretében a Páciens szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Páciens döntése azonban nem érinti a díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató által már elvégzett, illetőleg a megkezdett Szolgáltatások vonatkozásában, valamint a már megrendelt eszközök ellenértéke vonatkozásában, amelyek ellenértékét köteles megtéríteni a Szolgáltatónak.

5.3.Megfelelő formában megtett beleegyező nyilatkozat hiányában a Szolgáltató a Szerződés tárgyát képező vizsgálatot, illetve a beavatkozást nem kezdi meg. A beleegyezés bármikor visszavonható. Abban az esetben, ha a beleegyezését a Páciens a betegtájékoztató ellenére nem adja meg, illetve visszavonja:

 1. a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
 2. a Szolgáltató jogosult a megkötött Szerződéstől elállni,
 3. Páciens köteles megfizetni Szolgáltatónak a 3.3.2 pontban meghatározott rendelkezésre állási díjat,
 4. a Szolgáltató jogosult a már megfizetett előleget meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani,
 5. a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért.
  1. A Páciens bármikor jogosult a Szolgáltatás igénybevételének a félbeszakítására, azonban ekkor
 1. a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
 2. a Szolgáltató jogosult a megkötött Szerződéstől elállni,
 3. Páciens köteles megfizetni Szolgáltatónak a 3.3.2 pontban meghatározott rendelkezésre állási díjat,
 4. a Szolgáltató jogosult a már megfizetett előleget meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani,
 5. a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok a Szolgáltatás igénybevétele félbeszakítása nélkül is bekövetkeztek volna.

Amennyiben a Páciens a Szolgáltató által vállalt, illetve előírt kontrollvizsgálaton nem jelenik meg, illetve az igénybe vett Szolgáltatással összefüggésben felmerült szövődményről a Szolgáltatót haladéktalanul, illetve akadályoztatása esetén az akadály elhárulta után haladéktalanul nem tájékoztatja, vagy a Szolgáltató által a szövődmény kezelésére felajánlott beavatkozást, vagy a diagnózis felállításához szükséges vizsgálatot visszautasítja, ahhoz nem adja a beleegyezését.

  1. a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani,
  2. a Páciens köteles írásban vállalni a felelősséget az egészségi állapotában bekövetkezett károkért.
  1. Kapcsolattartási jog

A Páciens megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

  1. Ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes Pácienst – jogszabályban meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal – megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeztetné.

  1. Egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A Páciens jogosult a róla készült egészségügyi dokumentációban foglaltakat jogszabályi keretek között megismerni.

  1. Tájékoztatáshoz való jog

A Páciens jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. A Szolgáltató a vállalt egészségügyi ellátást a jogi, szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Páciens egészségügyi és egyéb érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget. A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, a Páciens pedig tudomásul veszi, hogy az egészségügyi ellátást a Páciens által a rendelkezésére bocsátott, valamint a jogszabályok és szakmai szabályok által megkövetelt vizsgálatokból nyert információk alapján nyújtja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Páciens által elhallgatott információk ismeretében megelőzhető, illetve a Pácienssel veleszületett, örökletes vagy egyéb olyan nem ismert betegségből eredő szövődményekért, amelyek diagnosztizálására csak jogszabály vagy szakmai szabály által elő nem írt vizsgálattal lett volna lehetőség.

A Páciens jogosult a Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes tájékoztatást kérni a Szolgáltatásokról és az ennek keretében elvégzésre kerülő beavatkozásokról. Amennyiben a Páciens kiegészítő tájékoztatást kifejezetten nem igényel, úgy ez azt jelenti, hogy számára elegendő információt tartalmaznak a Szolgáltató tájékoztatói, kérdőívei, a Páciens által teendő beleegyező nyilatkozatokban foglaltak és egyben elismeri, hogy számára a Szolgáltató megfelelő mélységű előzetes tájékoztatást nyújtott.

  1. Orvosválasztás

A Páciensnek jogában áll a Szolgáltatóval jogviszonyban álló szakorvost választani. A Szolgáltató biztosítja, hogy elsődlegesen a választott orvos végezze el a beavatkozást, illetve a vizsgálatot, amíg a Páciens kifejezett kérése más orvos választására nem irányul. A Szolgáltató a választott orvos távollétében, akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodik.

Figyelemmel a Szolgáltató és az általa foglalkoztatott orvosok által végzett tevékenységre és annak jellegére a Szolgáltató rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben (pl. sürgős műtét, betegség) a Páciens által választott orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Páciens rendelkezésére álljon és őt ellássa. A Szolgáltató erre az esetre vállalja, hogy a választott orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Pácienssel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Páciens által megadott elérhetőségek valamelyikén, és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a választott orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni, illetőleg hogy ezen helyettesítő személyt a Páciens elfogadja-e. Amennyiben a Szolgáltató helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a Páciens nem fogadja el, a Felek új időpontot kötelesek egyeztetni. A Páciens a fenti okból történő időpont-módosítás miatt semmilyen kártérítésre nem jogosult, arra igényt nem tarthat.

A választott orvosnak az orvosválasztással való egyetértéséről a Páciens köteles gondoskodni, az ennek elmulasztásából eredő kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, továbbá a Páciens köteles ezzel összefüggésben a felmerült, indokolt és a Szolgáltató által igazolt költségek megfizetésére.

A Szolgáltató az egészségügyi ellátóhálózat egészségügyi szakember-képzésre kijelölt intézménye, szakmai gyakorlóhelynek minősül. Ebből következően az egészségügyi szakember-képzés céljából a Páciens kezelése során jelen lehet a szakmai gyakorlatát a Szolgáltatónál töltő orvos, orvostanhallgató, egészségügyi szakdolgozó, egészségügyi főiskola hallgatója, illetve egészségügyi szakképző intézmény tanulója, melyet a Páciens tudomásul vesz. A Páciens tudomásul veszi továbbá, hogy a kezelőorvos helyett orvostanhallgató végezheti el a (kontroll) vizsgálatokat a szakorvos szakmai felügyelete mellett, melyet követően a vizsgálat eredményeit referálja a kezelőorvosnak.

  1. A betegjogok gyakorlása

A Páciens a betegjogokat személyesen szóban, az info@premiermed.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben, valamint postai úton, a 1037 Budapest, Virág Benedek utca 35. postai címre küldött levélben gyakorolhatja. A betegjog személyes gyakorlásakor a Páciens köteles személyazonosságát igazolni, írásbeli joggyakorlás esetén pedig a személyazonosításra alkalmas adatait a Szolgáltatóval közölni. Amennyiben a Szolgáltatónak kétsége merül fel a betegjogot gyakorló személy személyazonossága felől, illetve a betegjogot gyakorló személyt nem tudja azonosítani, a Szolgáltató jogosult a joggyakorlás teljesítését megtagadni.

  1. A Páciens kötelezettségei
   1. A Páciens a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szerződés tárgyát képező egészségügyi ellátás sikerét veszélyeztetné. Az ilyen magatartásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
   2. A Páciens ellátása alatt a Szolgáltató egészségügyi intézmény területén köteles tartózkodni minden olyan magatartástól és tevékenységtől, amely a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül, köztudottan mások egészségét veszélyezteti. E rendelkezés súlyos vagy ismételt megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, a már megfizetett előleget

megtartani, és a már teljesített Szolgáltatás ellenértékét, valamint az ebből eredő kárát a Pácienssel szemben érvényesíteni.

   1. A Páciens a Szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat, a Szolgáltató házi- és működési rendjét, és egyéb nyilvános szabályzatait.
   2. A Páciens – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
    1. tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez, előzetes és utólagos vizsgálatok elvégzéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen kórtörténetéről, minden korábbi betegségéről, műtéti beavatkozásáról, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, allergiáról, érzékenységéről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
    2. tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
    3. fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
    4. tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
    5. a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
    6. tiszteletben tartani más betegek, valamint a Szolgáltatóval jogviszonyban álló dolgozók jogait.

Amennyiben a Páciens a jelen pontban rögzített együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a már megfizetett előleget meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani.

   1. Amennyiben a Páciens a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Szolgáltató mentesül az ebből eredő jogkövetkezmények alól, ezekért a Szolgáltatót, vagy a kezelő orvost, továbbá a Szolgáltatások nyújtásában közreműködő személyeket sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.
   1. A Páciens tudomásul veszi, hogy az előzetes vizsgálatok elvégzése bizonyos Szolgáltatások igénybevételének, beavatkozások elvégzésének szakmailag indokolt előfeltétele és ezek elmaradása, illetve nem megfelelő, vagy késedelmes elvégzése esetén a Szolgáltató jogosult a beavatkozás elvégzését megtagadni, azonnali hatállyal a Szerződést felmondani és a Páciens által megfizetett előleget megtartani.
   1. Jelen 5. pontban foglalt kötelezettségek megszegése – amennyiben az 5. pont alpontja eltérően nem rendelkezik – esetén
    1. a Páciens köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére,
    2. súlyos vagy ismételt szabályszegés esetén a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani,
    3. valamint a Páciens vállalja a felelősséget az egészségi állapotában, vagy egyébként bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok a kötelezettségek megszegése nélkül is bekövetkeztek volna.
   2. A Páciens a Szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott, a Szolgáltató működésével kapcsolatos adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Szolgáltató hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad.
   1. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által alkalmazott néhány műtéti eljárás ma még nem általánosan elterjedt, ezért bármely a műtéttel összefüggésben előforduló panasz, szövődmény esetén elsősorban Szolgáltatóhoz köteles fordulni, ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem a megfelelő terápiában részesül. Ez adott esetben a gyógyulást hátráltathatja, esetleg késői szövődmény kialakulásához vezethet, amiért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.11.10.A Páciens tudomásul veszi, hogy a műtétet követően esetlegesen fellépő szövődményekellátásáraaSzolgáltatóazalábbiintézménnyelállszerződésesjogviszonyban:Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1.)

 • A Páciens köteles betartani az orvos által előírt otthoni utókezelési utasításokat, a kontrollvizsgálatokon köteles megjelenni az előírt időpontokban. Ezen kötelezettségek elmulasztása esetére Szolgáltató kizárja felelősségét az esetlegesen kialakuló szövődményekért.
   1. A Páciens köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni, a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és úgy tekinteni, hogy a Páciens nem jelent meg az egyeztetett időpontban. Amennyiben az előleg már megfizetésre került, a Szolgáltató jogosult a befizetett előleget meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani.
   1. A Szolgáltatások keretében a beavatkozások elvégzése előtt külön tájékoztató átvétele, kérdőív, szerződés, illetőleg beleegyező nyilatkozat Páciens általi aláírása is szükséges lehet, amely a Szolgáltatások nyújtásának előfeltétele. Amennyiben a Szolgáltatásokkal összefüggő beavatkozások, illetőleg vizsgálatok elvégzése előtt a Páciens a szükséges beleegyező nyilatkozatot nem teszi meg és/vagy a szükséges nyomtatványokat nem tölti ki és írja alá, úgy a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását megtagadhatja és a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja azzal, hogy a Páciens köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit megtéríteni.
   1. A Páciens tudomásul veszi, hogy a beavatkozás szakszerű végrehajtása esetén is előfordulhatnak előre nem látható, a betegtájékoztatóban nem említett szövődmények, amelyek a várható gyógytartamot kedvezőtlenül befolyásolhatják és amelyekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 1. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE, FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. A Szolgáltató a Szolgáltatásokat társadalombiztosítás által nem finanszírozott humán- egészségügyi szolgáltatásként nyújtja. Ennek megfelelően a Páciens a Szolgáltató részére díj fizetésére köteles. A Páciens a Szolgáltatások mindenkori tájékoztató díját tartalmazó Díjjegyzéket megtalálja a Szolgáltató honlapján (https://www.premiermed.hu/arak/), továbbá a Szolgáltató a Díjjegyzéket elhelyezi a Szolgáltató recepcióján. A Szolgáltató személyesen és/vagy telefonon, és/vagy e-mail útján is tájékoztatást nyújt a Páciens részére a mindenkor hatályos Díjjegyzék alapján kalkulált díjakról. Amennyiben a Szerződést a Felek írásba foglalják, az a díjat is tartalmazza.
  2. A Szolgáltatás díját a Páciensnek számla ellenében, legkésőbb a Szolgáltatás nyújtását követően, az egészségügyi intézményéből történő távozását megelőzően meg kell fizetnie a Szolgáltató részére. Kivételt képeznek ez alól a műtéti beavatkozások és a receptfelírás, amelyek díját a Páciens előre fizeti meg előlegként. Ezen összeg megfizetéséig a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, illetve megtagadni. Műtét esetén a Páciens a 3.3 pontban foglaltak szerint előleg fizetésére köteles.

Amennyiben a Szerződés megkötése és a műtéti beavatkozás elvégzése között több, mint 1 hónap telik el, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás díját egyoldalúan, legfeljebb a szolgáltatás Szerződésben rögzített díjának 10%-ával emelni. A díjemelésről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Pácienst díjbekérő megküldésével egyidejűleg. A Páciens köteles a díjbekérő kézhezvételét követő 8 napon belül, de legkésőbb a műtét napját megelőző munkanapig a díjkülönbözetet banki átutalás útján Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben erre nem kerül sor, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a már megfizetett előleget meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani.

  1. A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy a Szolgáltatások nyújtása során felmerülhet a Díjjegyzékben, illetve a Szerződésben nem rögzített, de szakmailag indokolt többletköltség is az elvégzett beavatkozások és vizsgálatok függvényében, amelynek utólagos megfizetését a Páciens vállalja. Az esetlegesen felmerülő további többletköltségeket (pl. anatómiai eltérés miatt több eszköz használata) a Páciens a beavatkozást követő 8 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató részére.
  1. A Szolgáltató a beavatkozást megelőzően fizetendő díjakról a Szerződés aláírását megelőzően, illetve azok felmerülésekor, lehetőség szerint előzetesen a Pácienst tájékoztatja.

6.5.A Szolgáltató a Szerződés aláírását követően, de a megrendelt beavatkozás megkezdését megelőzően a Díjjegyzéken esetlegesen nem rögzített többletköltséget jelentő Szolgáltatásokat kizárólag a Páciens előzetes írásbeli tájékoztatását követően nyújthat. A Páciens a tájékoztatást követően a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja a többletköltséget jelentő Szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, és ellenértékének megfizetését. E költségeket számla ellenében a távozás napján kell készpénzben, bankkártyával, vagy banki átutalással megfizetni.

  1. Azon közvetített szolgáltatások díját, amelyeket a Szolgáltató külső szolgáltatótól vesz igénybe, és amelynek a díja előzetesen ismert, a Páciens megrendeléskor köteles kiegyenlíteni számla ellenében, és ezen összeg megfizetéséig a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni.
  2. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató részéről eljáró szakorvos további vizsgálatok elvégzését javasolja, azoknak a Páciens aláveti magát és ennek megfelelően ezen további vizsgálatok ellenértékét is megfizeti. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást megtagadni, a már megkötött Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a már teljesített Szolgáltatások ellenértékét, valamint az ebből eredő kárát a Pácienssel szemben érvényesíteni, továbbá a már megfizetett előleget meghiúsulási kötbér jogcímén megtartani. A Páciens kérésére a javasolt további vizsgálatokról a Szolgáltató előzetesen tájékoztatást ad.
  1. A szolgáltatási díj kiegyenlítésére a Szolgáltató számlája vagy díjbekérő ellenében elsődlegesen magyar forintban (igény szerint Euróban), a szolgáltatás igénybevételekor készpénzzel vagy bankkártyával kerül sor. Azokat a díjtételeket, amelyeket a Páciens köteles előre megfizetni – például a 3.3 pont szerinti előleget -, a Páciens a fenti fizetési módokon felül jogosult banki átutalással is teljesíteni. A fizetési határidő a számla kiállításától számított 8 nap kivéve, ha a Felek a Szerződésben ettől eltérő fizetési határidőben állapodnak meg vagy jelen ÁSZF ettől eltérő fizetési határidőt állapít meg.
  2. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult megtagadni minden további Szolgáltatás nyújtását és jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  3. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes többletköltséget jelentő Szolgáltatások nyújtását kizárólag az ellenérték megfizetését követően kezdje meg.
  1. Jelen 6. pontban foglalt rendelkezések nem érintik a sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátásokat, valamint a Páciens fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez való jogát.
  2. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a vele szemben fennálló, lejárt – és fizetési felszólítás ellenére sem teljesített – követeléseit peres úton érvényesíteni, igénybe venni valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében, továbbá harmadik személyre engedményezni, s mindezen igényérvényesítési módok többletköltségeit Páciensre terhelni.
  1. A Szolgáltató a mindenkori szolgáltatási díjait jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a díjmódosítás tényét és a hatályos Díjjegyzéket– a módosítás hatályba lépését legalább 5 (öt) nappal megelőzően – a weboldalán és a recepcióján köteles elérhetővé tenni. A Szolgáltató által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Szerződés alapján és keretében a Páciens által már megrendelt Szolgáltatásokra.
  1. A Szolgáltató az Szolgáltatásokat ÁFA mentesen számlázza ki a Páciens részére és ennek megfelelően tünteti föl a díjakat a Díjjegyzékben is.
  1. A szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult.
  2. Egyes beavatkozások díjazására vonatkozó speciális rendelkezések:

A Szolgáltató tájékoztatja a Pácienst, hogy a máj embolizáció nevű beavatkozás során az anatómiai eltérések miatt a felhasznált eszközök száma előzetesen nem határozható meg, csak a beavatkozás során, így előfordulhat, hogy az eredetileg tervezetthez képest több eszköz felhasználása válik szükségessé, melyről a Szolgáltató utólag tájékoztatja a Pácienst. Ebből következően a máj

embolizáció beavatkozásának díja előzetesen pontosan nem határozható meg, arról a Szolgáltató a Pácienst a beavatkozást követően tájékoztatja, de a díj nem haladhatja meg a díjjegyzékben megjelölt legmagasabb összeget. A Páciens köteles megfizetni a többlet eszközfelhasználásból eredő szolgáltatási díjat. A szolgáltatási díj becsült díját a Felek a Szerződésben rögzítik, amelynek előzetes megfizetését a Páciens vállalja.

A Páciens tudomásul veszi továbbá, hogy az intervenciós radiológiai beavatkozások, így pl. a máj tumor és a mióma embolizációjának elvégezhetősége nagymértékben függ az erek állapotától, az anatómiai viszonyoktól, ezek egyéni variabilitásától. Előfordulhat, hogy a tervezett tumor embolizáció nem végezhető el az előbbiek, vagy a tumort ellátó erek speciális kóros állapota (pl. AV-shunt) miatt, azonban ez csak a beavatkozás során derül ki (az előfordulás esélye 1:50.000). Amennyiben az embolizáció a fenti okok miatt nem végezhető el, ez nem érinti a Páciensnek a szolgáltatási díj megfizetésére irányuló kötelezettségét, azonban a Szolgáltató 100.000,-Ft kedvezményt nyújt ilyen esetekben a Páciens részére a teljes szolgáltatási díjból.

 1. FELELŐSSÉG

A Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel, amelyet szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a Szolgáltatás nyújtásával vagy a Szolgáltató magatartásával állnak ok-okozati összefüggésben. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért, vagy egyéb betegségekért, amelyek abból erednek, hogy a Páciens a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, illetőleg az orvos – vagy más, a Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.

Bizonyos eljárások, beavatkozások, vizsgálatok és mintavételek a Szolgáltató legnagyobb gondossága és körültekintése ellenére sem hozzák bizonyos esetekben a várt vagy valós eredményt, amely akár eljárás, beavatkozás, vizsgálat vagy a mintavétel megismétlésének szükségességéhez is vezethet. A Szolgáltató kizárja ezekért a felelősségét.

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
  1. A Páciens az időpontfoglaláskor köteles megadni a következő személyes adatait: név, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, igénybe venni kívánt Szolgáltatás. Szolgáltató időpontfoglaláskor előjegyzésében rögzíti a lefoglalt időpontot.
  1. A Páciens a Szolgáltatás igénybevételéhez köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani – valamint amennyiben a Szerződés írásba foglalására sor kerül, abban feltüntetni – legalább az alábbi adatokat: családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, TAJ szám.
  1. A Páciens köteles a Szolgáltató rendelkezésre bocsátani a Szerződésben foglaltak teljesítéséhez, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges, illetve a jogszabályokban előírt, rá vonatkozó személyes adatokat, információkat. A Szolgáltatások nyújtásának továbbá feltétele az is, hogy a Szolgáltató (személyes) közreműködői és a közvetített szolgáltatást nyújtó közreműködői megismerhessék a Páciens személyes adatait a Szolgáltatások nyújtása céljából és ennek érdekében a Szolgáltató részükre továbbítsa a szolgáltatásaik nyújtásához és a Szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat.
  1. A Szolgáltató weboldalán (https://www.premiermed.hu/adatvedelem) közzéteszi a Páciensek és a hozzájuk köthető természetes személyek személyes adatai kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatót. A Páciens bármely vizsgálatra, kezelésre történő időpontfoglalással, vagy a Szerződés megkötésével elismeri az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerését.
  1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett egészségügyi intézményben a váróhelyiségben vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet. A Szolgáltató emellett a Páciensek pihenő helyéül szolgáló kórtermekben is üzemeltet kamerarendszert a Páciensek egészségi állapotának a beavatkozást követő megfigyelése, szükség esetén az azonnali beavatkozás biztosítása és a Páciensek biztonságos őrzése céljából.
  2. A Felek megállapodnak, hogy a Páciens kezelőorvosa jogosult a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló más szakorvost konzíliumra felkérni, erre tekintettel a Szolgáltató által felvett személyes adatokat a kezelőorvoson kívül más, a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló

szakorvos is megismerheti a Páciens eredményes egészségügyi ellátásának biztosítása és a

Szerződés teljesítése érdekében.

  1. A Szolgáltató az általa elkészített laborvizsgálatok és más vizsgálatok eredményét, leleteit a Páciensek részére, a Páciens által a regisztrációkor megadott e-mail címére elektronikus üzenetben, jelszóvédelemmel ellátva küldi ki.
 1. PANASZKEZELÉS
  1. A Páciens jogosult a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi ellátással, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltatónál panaszt tenni. A Páciens jogosult panaszát személyesen és telefonon szóban, valamint postai úton vagy hivatalos elektronikus elérhetőségen küldött levélben írásban is megtenni a következő elérhetőségeken:
 • A Szolgáltató levelezési címe: 1037 Budapest, Virág Benedek utca 35.
 • A panaszügyintézés helye: 1037 Budapest, Virág Benedek utca 26.
 • A Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@premiergmed.hu
 • A Szolgáltató telefonszáma: +36 1 803 7281
  1. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja és amennyiben az alapos, orvosolja. Ha a Páciens a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Páciensnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Páciensnek legkésőbb a panaszra harminc napon belül adott érdemi, írásbeli válasszal egyidejűleg megküldeni.
  1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
  2. Ha a Páciens nem tudja vagy nem hajlandó azonosítani magát, akkor a Szolgáltató a panasz kivizsgálását elutasítja, amelyről tájékoztatja a panasztevőt, és további intézkedést nem tesz. Amennyiben a panaszos a panaszt nem a saját nevében teszi, köteles képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően igazolni. A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Páciens által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzi.
  1. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos panaszjog gyakorlása nem érinti a Páciens azon jogát, hogy a Páciens a panasz kivizsgálása érdekében a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervhez és más szervekhez forduljon. A panaszokat a Szolgáltató köteles nyilvántartani és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat öt évig megőrizni.
  1. Amennyiben a Szolgáltató és a Páciens között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a Páciens jogosult a Páciens lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulni. A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
  1. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület internetes elérhetősége: https://bekeltet.bkik.hu/. A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu.
  2. Amennyiben a Páciens fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. A Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A Szerződésre a mindenkor hatályos ÁSZF alkalmazandó.
  2. A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt annak megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések rendezésére hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
  1. A jelen ÁSZF-ben foglaltakra, valamint a Szolgáltatások nyújtására a magyar jog az irányadó. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Pt.), továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütevtv.) speciális szabályai, valamint az ÁSZF létrejöttekor hatályos, egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.

Jelen ÁSZF 2023. augusztus 11. napján lép hatályba.

1.sz. melléklet

A Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatások

PAJZSMIRIGY:

 • Konzultáció ultrahang vizsgálattal
 • FNAB vékonytűs biopszia
 • CORE vastagtűs biopszia
 • Pajzsmirigy RFA
 • Alkoholos szklerotizáció
 • Ciszta aspiráció
 • Pajzsmirigy kontrasztanyagos UH

JÓINDULATÚ EMLŐDAGANAT

 • Konzultáció ultrahang vizsgálattal
 • CORE vastagtűs biopszia
 • Fibroadenoma krioabláció
 • Ciszta aspiráció

MÁJ

 • Máj konzultáció
 • Máj biopszia
 • Máj RFA
 • Máj embolizáció
 • Máj véna porte embolizáció

ENDOKRINOLÓGIAI

 • Endokrinológiai konzultáció

MIÓMA KEZELÉSEK

 • Mióma konzultáció ultrahang vizsgálattal
 • Mióma embolizáció
 • Mióma RFA

ULTRAHANG VIZSGÁLAT

 • Egy régió
 • Két régió
 • Három régió
 • Női komplex UH (Dr. Harmat Zoltánnál)

EGYÉB KONZULTÁCIÓ

 • Szakorvosi vélemény
 • Távkonzultáció (zoom)
 • Aneszteziológiai konzultáció